Ervaring

Ik heb ruime ervaring binnen verschillende sectoren zoals het sociaal domein binnen de gemeentelijke overheid, de (paramedische) zorg, de Forensische GGZ, arbeidsintegratie, de entertainmentindustrie en de logistieke sector.

Hierin kan ik  verschillende rollen aannemen, afhankelijk van de opdracht. Te denken valt aan: project, proces, implementatie of verandermanager, kwartiermaker, regisseur, organisatie adviseur, organisator, onafhankelijk (dag)voorzitter of presentator.

Binnen deze rollen heb ik verschillende opdrachten succesvol afgerond, enkele voorbeelden:

 

Kwartiermaker van:

Het Sociaal team bij een gemeente waar ik de samenwerking heb opgezet tussen verschillende disciplines die vanuit hun moederorganisatie het sociaal team vormden. De randvoorwaarden die nodig waren om het werk goed te kunnen doen, heb ik verzorgd, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een werkwijze bij casuïstiekbespreking, organiseren van locatie en registratievormen, communicatie en het opzetten en onderhouden van het netwerk.

Verhuizing klanten van Kredietbank naar gemeente. Ik was verantwoordelijk voor alle (facilitaire) zaken zoals communicatie, nieuwe folders en huisstijl, informeren klanten en ketenpartners, overzetten klantenbestanden en dergelijke van de afdelingen schuldhulpverlening en budgetbeheer naar de gemeente.

Opzetten schuldpreventie(team) voor een gemeente. Vanuit een aantal doelstellingen die waren opgesteld door de gemeente ben ik gestart met het opzetten van schuldpreventie en later een schuldpreventie team om een aantal van de doelstellingen te kunnen behalen. Vanuit deze rol heb ik netwerkavonden georganiseerd, communicatie middelen ontworpen een jongeren voorlichting opgezet en de budgetwinkel en formulierenbrigade doorontwikkeld en opgezet

Een Dag activiteiten centrum voor (ex)psychiatrische patiënten voor een GGZ instelling
Gezorgd voor locatie, budget, meubilair, programma, personeel en uiteraard ook zelf als activiteiten begeleidster het dagactiviteitencentrum gerund.

Budgetwinkel en Formulierenbrigade opgezet voor hulp en ondersteuning aan inwoners met financiële vragen. Voor de Formulierenbrigade had ik een win-win situatie gecreëerd door de inzet van WWB klanten van de gemeente op te leiden en als brigadier in te zetten. Ik heb alle randvoorwaarden geregeld zoals huur van de ruimte bij buurthuizen, inrichten van de ruimte, verzorgen van de communicatie zoals de opening, krantenartikelen, flyers, folders, het maken van materialen voor cliënten en het aannemen en werven van stagiaires en personeel.

 

Verbeter,-en verandermanager processen:

Bij een WMO afdeling van een gemeente (her)ontwerp, stroomlijnen en doorlichten van de processen. Van aanmelding tot afhandeling heb ik onderzocht wat goed ging en waar verbeterkansen lagen. Het betrof hier onder andere het werkproces,-en werkafspraken, competenties en vaardigheden van medewerkers, het werkplezier, de samenwerking met in-en externe partijen en casusregie.

Subsidieproces van drie (ambtelijke) fusiegemeente stroomlijnen, vormgeven en implementeren nieuw proces. Inrichten nieuw zaaksysteem, opstellen beleidsregels, verordening, ontwikkelen van stroomschema’s en e-formulieren en verzorgen van communicatie naar klanten en medewerkers in samenwerking met automatisering, juridische zaken, financiën en communicatie.

Werkprocessen stroomlijnen sociale recherche & handhaving binnen een gemeente. Door middel van brown paper,-en brainstormsessies de werkprocessen, knel,-en verbeterpunten in kaart gebracht. Vervolgens een nieuwe eenduidige werkwijze met heldere taakverdeling, eenduidige rapportage, handleiding en gedegen managementinformatie geïmplementeerd.

Verbeteren dienstverlening binnen de gemeente. Klantgerichte dienstverlening opzetten en (24uurs dienstverlening) vertalen naar een dienstverleningsplan ‘bereikbaarheid’ en deze implementeren. Medewerkers meenemen zodat verandering in werkhouding is ontstaan in van buiten naar binnen te denken.

 

Projectleider voor gemeenten bij opzetten van verschillende samenwerkingsverbanden:

Een gemeenschappelijk uitvoeringsagenda gezondheidsbeleid tussen gemeente, welzijn en de eerste lijn. Met een projectgroep aan de hand van thema’s komen tot prioriteiten, doelstellingen en een aanpak en agenda voor het gezondheidsbeleid.

Het wegwijsplein en wijkloket: Het opzetten van een integraal loket en werkwijze voor vragen rondom wonen, welzijn en zorg met de afdelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Werk en Bijstand (WWB), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en Schuldhulpverlening (SHV). En integrale samenwerking met externe organisaties zoals maatschappelijk werk, MEE, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGZ en Sociaal Raadslieden Het verzorgen van communicatie uitingen voor inwoners en het netwerk en het opzetten van een klanttevredenheidsonderzoek.

 

Projectleider en Implementatiemanager:

Samples in de keten bij postbedrijf waar aan de bestaande gesealde folderpakketten samples werden toegevoegd zoals thee, lippenbalsem of een zakje kattenvoer. Ik heb een keten breed testprogramma,- en werkwijze, een communicatieplan, categoriekaart, calamiteitenprotocol ontwikkeld, een uniforme werkwijze voor het in productie nemen van samples.

Digitaal klachtensysteem bij postbedrijf ontwikkelen en implementeren voor alle kolommen binnen de organisatie. Van het maken tot een procesplaat van binnenkomst tot afhandeling tot het uitwerken tot een programma met ICT en alle kolommen binnen de organisatie.

Nieuwe wetgeving Schuldhulpverlening implementeren bij een gemeente. Van ontwikkelen nieuwe werkwijze (van 3 naar 2 functies, geen wachtlijsten, snellere dienstverlening en hogere klanttevredenheid) tot opstellen beleidsplan,- en regels en de verordening, opzetten scholing en intervisie.

 

Organisator & presentator Netwerkbijeenkomsten, conferenties en scholing

Netwerkbijeenkomsten en conferenties voor de afdeling schulhulpverlening,- en preventie, het zelfstandigenloket en een WMO afdeling van een gemeente met als doel verbeteren van de  samenwerking tussen en met flankerende hulporganisaties/stakeholders eerste lijn en sociaal domein. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van presentaties, workshops, informatiemarkten, thema tafels, stellingen en kahoot om informatie te delen of op te halen.

Gezondheidsdag organiseren met diverse eerstelijns paramedici met als doel inwoners te informeren over bepaalde gezondheidsthema’s.